Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden BlackBoks projectsoftware                  september 2018

Bij het gebruik van de projectsoftware BlackBoks, via de website www.blackboks.nl (hierna “BlackBoks”) van de onderneming LauwersDesign VOF, ingeschreven bij KVK onder nummer 01103190,
gaat u akkoord met onderstaande Algemene gebruiksvoorwaarden. BlackBoks en LauwersDesign behouden te allen tijde het recht om de Algemene gebruiksvoorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

Algemeen
 1. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen BlackBoks en u als gebruiker van de software.
 2. Afwijkingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien BlackBoks hier uitdrukke¬lijk en schriftelijk toestemming voor geeft.
 3. Eventuele (Algemene / Inkoop) voorwaarden van uw zijde worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene gebruiksvoorwaarden vernietigd wordt of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden van kracht.
 5. U zult geen delen van BlackBoks of BlackBoks in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlackBoks.
 6. BlackBoks streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) BlackBoks voldoet aan uw specifieke wensen, 2) BlackBoks een correcte werking heeft, 3) fouten in BlackBoks worden verbeterd.
 7. BlackBoks streeft naar een zo hoog mogelijke online bereikbaarheid. In het geval van overmacht zoals storingen bij providers of andere derden kan BlackBoks hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 8. BlackBoks maakt gebruik van diensten (zoals software plugins, hosting en data opslag) van derde partijen voor het leveren van BlackBoks.
 9. Vragen over de Algemene gebruiksvoorwaarden, alsmede vragen over functionaliteit, kunnen gesteld worden op ons e-mail adres support@blackboks.nl.

Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle overeenkomsten waarbij BlackBoks partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen BlackBoks en u zullen uitsluitend worden berecht door een bevoegd rechter.

Account
 1. De overeenkomst tussen u en BlackBoks komt tot stand door het aanbieden van het gebruik van een account op www.blackboks.nl, door middel van een aanmeldformulier. Tijdens het aanmeldproces dient u akkoord te gaan met deze Algemene gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden worden u vooraf ter beschikking gesteld door middel van een link naar webpagina waarop deze te vinden zijn.
 2. De overeenkomst komt definitief tot stand als u van ons een bevestigingsmail ontvangt.
 3. U dient een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder zijn om een account af te sluiten.
 4. U dient geldige eigen persoonlijke gegevens af te geven om het aanmeldproces te voltooien.
 5. U krijgt toegang tot uw account op www.blackboks.nl door middel van een gebruikersnaam en een wacht¬woord. Deze accounts zijn niet toegankelijk voor niet-gebruikers.
 6. De inloggegevens van uw account (tevens voor alle gebruikers aangemaakt onder uw account) zijn strikt persoonlijk, mogen alleen door één persoon gebruikt worden, en mogen niet worden gedeeld.
 7. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord. BlackBoks be¬waart uw wachtwoord niet en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 8. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle content en activiteiten die onder uw account wor¬den geplaatst (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account).
 9. Het is niet toegestaan om meer dan één (1) onderneming onder te brengen in een BlackBoks account. Echter het onderbrengen van meerdere handelsnamen van een onderneming in een BlackBoks account is wel toegestaan.


Betaling en bedragen
 1. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
 2. De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand door middel van automatische incasso. Toegevoegde en geactiveerde gebruikers worden in rekening gebracht vanaf de maand volgende op de maand waarin deze gebruikers zijn aangemaakt.
 3. Als er een betalingsachterstand is van 2 facturen dan wordt uw BlackBoks account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u vervolgens instructies over het alsnog kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.
 4. Indien u in gebreke blijft voor de betaling, bent u van rechtswege in verzuim. U bent vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van betaling van het verschuldigde bedrag de wettelijke rente ver¬schuldigd. De kosten van de incasso, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, zijn volledig voor uw rekening.
 5. Als er een betalingsachterstand is van 4 facturen dan wordt uw BlackBoks account permanent afgesloten waarbij alle data/content verwijderd wordt. Dit laat onverlet dat u nog een betalingsplicht heeft voor de maanden waarin uw account nog niet afgesloten was.

Abonnementsduur en opzegging
 1. Uw abonnement is opzegbaar na een periode van 6 maanden. Na de eerste 6 maanden, gerekend vanaf de eerste maandfactuur, is het abonnement per maand opzegbaar.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw BlackBoks account. U kunt uw account alleen opzeggen in de “Account instellingen” van uw eigen BlackBoks omgeving. Een andere vorm van opzeggen wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt. BlackBoks zal uw opzegging beantwoorden met een bevestigingsmail. Pas wanneer u een bevestigingsmail heeft ontvangen, kunt u uw account als opgezegd beschouwen.
 3. Bij opzegging van uw account zal uw abonnement (inclusief de betaling) aan het einde van de lopende maand beëindigd worden.
 4. BlackBoks kent geen exportmogelijkheid (naar bijvoorbeeld andere projectsoftware). U bent, bij beëindiging van uw abonnement, zelf verantwoordelijk voor het bewaren en/of dupliceren van uw content. Al uw data wordt 2 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

Misbruik
 1. Indien u deze Algemene gebruiksvoorwaarden niet (juist) naleeft of zich niet als een goede gebruiker gedraagt en misbruik maakt van BlackBoks, kan dit leiden tot directe afsluiting van uw BlackBoks account. U heeft in dit geval geen recht op restitutie van de nog te betalen abonnementskosten van de betreffende abonnementsperiode. Onder misbruik valt onder andere:
 2. Het (proberen te) hacken van BlackBoks op enigerlei wijze.
 3. Het dupliceren (op enigerlei wijze) van BlackBoks of delen van BlackBoks)
 4. Het opzetten van een website of enig ander medium dat zich voordoet als (onderdeel van) BlackBoks.
 5. Het plaatsen of versturen van ongevraagde content/email (SPAM).
 6. Het plaatsen van wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code op BlackBoks.
 7. Het gebruik van BlackBoks voor illegale doeleinden; de Nederlandse wetgeving mag niet geschonden worden.

Aanpassingen
 1. BlackBoks behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in het uiterlijk of de functionaliteiten van BlackBoks.
 2. BlackBoks behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk BlackBoks stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. BlackBoks behoudt het recht om BlackBoks permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden per mail aan alle hoofdgebruikers van een account en op https:// www.blackboks.nl.
 4. BlackBoks behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van BlackBoks door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd per mail aan alle hoofd¬gebruikers van een account en op https://www.blackboks.nl.

Copyright en eigendom van software en content
 1. Alle gebruikte code is en blijft eigendom van LauwersDesign vof (de ontwikkelaar van BlackBoks). De programmatuur zal nimmer uw eigendom worden.
 2. BlackBoks zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. Hier kunt u tot 2 maanden na het stopzetten van uw account op verzoek over beschikken.
 3. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van BlackBoks.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Indien BlackBoks aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. BlackBoks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BlackBoks is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. BlackBoks is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. BlackBoks is niet aansprakelijk voor eventuele programmatuur fouten.
 5. De aansprakelijkheid van BlackBoks wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeen¬komst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor direct schade echter meer bedragen dan het bedrag dat de gebruiker per jaar aan abonnementskos¬ten betaalt aan BlackBoks
 6. U vrijwaart BlackBoks voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan BlackBoks toerekenbaar is.